k ü s i   h i n n a p a k k u m i s t

K O N T R O L L

Elektrisüsteemide käiduteenus on süsteemide igapäevase käigus hoidmisega seotud kasutus- ja tehniline kontroll ning hoolduskava põhine hooldamine, et tagada elektrisüsteemide tõrgeteta töö.

Elektrisüsteemide hoolduskava peab sisaldama hoolduse korraldust, ohuteadlikkuse nõudeid, dokumentatsiooni kirjeldust, personali töökorraldust ja seda, millise aja tagant tehakse hooldustoiminguid ja tehnilisi kontrolle. Käidulepingu puhul toimub objekti teenindamine käidukava alusel ja elektrisüsteemide valdaja delegeerib vastutuse käidujuhile ehk siis meile. Hoonetel või objektidel, mille peakaitse vool on 100 amprit või suurem, on käidukorraldaja määramine kohustuslik.

H O O L D U S

Elektrisüsteemide hoolduse käigus hinnatakse regulaarselt elektrisüsteemi seisundit, tagatakse elektrisüsteemide tõrgeteta töö ning antakse kliendile ülevaade tema elektrisüsteemide seisukorrast ja vastavad juhiseid süsteemi parendamiseks. Tööde käigus teostatakse vajalikud hooldus- ja remondi toimingud ning vajadusel vahetatakse välja vigased ja tehniliselt vananenud seadmed. Töid teostatakse hoolduslepingu alusel vastavalt kokkuleppele.

h i n n a k i r i