k ü s i   h i n n a p a k k u m i s t

ELEKTRIOHUTUS – TURVALISE ELU HEAKS

Elektriohutus on elektritööd tehes väga oluline, näitena võib tuua et 25% kõikidest tulekahjudest saavad alguse elektrijuhtmetest. Elektriohutust reguleerib Eesti Vabariigis elektriohutusseadus, mille peamine eesmärk on elektrist tulenevate ohtude minimeerimine inimesele, varale, keskkonnale ja koduloomadele. Elektriohutus elektritöid teostava ettevõtte poolt eeldab, et kõik ettevõtte elektrikud järgiksid elektritööd tehes vajalikke normdokumente ja standardeid.

KVALIFITSEERITUD ELEKTRIKUD

Elektritööd saavad Eesti Vabariigis teostada ainult ettevõtted kes omavad vastavat elektrialast pädevust ning elektritööd tellides veendu, et ettevõtte kohta oleks olemas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris elektritööde alane majandustegevuseteade.

HOONED PEAKAITSMEGA KUNI 100A

Elektriohutus tuleb tagada elektripaigaldise omanikul. Kuni 100A peakaitsmega elektripaigaldises tuleb hoone omanikul perioodiliselt teostada elektripaigaldise auditeid ettevõttelt, kes omab elektritööde auditiõigust. Auditi käigus vaadatakse üle kas visuaalselt kõik vastab tegelikkusele, kas kilpide tähistused ja skeemid on olemas ning korrektsed. Hinnatakse elektripaigaldise tehnilist seisundit ning seda kas elektripaigaldises on tagatud elektriohutus.

HOONED PEAKAITSMEGA 100A JA SUUREMAD

Kui hoone või elektripaigaldise peakaitse on 100A või suurem tuleb hooneomanikul seadusest tulenevalt leida omale elektri käidukorraldaja, ühtlasi liigub sellisel juhul vastutus elektripaigaldise omanikult elektrikäidu korraldajale. Käidukorraldaja teenust pakkuv ettevõte peab tagama selle et elektripaigaldis oleks ohutu.

h i n n a k i r i